Vyberte váš jazyk

logo life baner_Cartoon
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30

Program LIFE

Program LIFE

Čo je program LIFE?

Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Hlavným cieľom Finančného nástroja európskeho spoločenstva pre životné prostredie - programu LIFE je podporovať aktivity, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie a prispievať tak k implementácii, aktualizácii a rozvoju environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva. V rámci EÚ program funguje od roku 1992 a spolufinancuje aktivity v troch podprogramoch: LIFE - Príroda (Nature), LIFE - Životné prostredie (Environment), LIFE - Tretie krajiny (Third countries).

Kto sa môže uchádzať o podporu projektov prostredníctvom programu LIFE?

Návrh v rámci programu LIFE môžete predložiť, ak ste:

  • verejná alebo súkromná právnická osoba registrovaná v EÚ
  • tretia krajina pridružená k programu LIFE; alebo
  • právnická osoba vytvorená podľa práva EÚ alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácie.
  • viac informácií ohľadom predkladania návrhov nájdete TU a TU.

Ako funguje financovanie projektov cez program LIFE?

Podpora prostredníctvom programu LIFE môže predstavovať kofinancovanie 60-75% rozpočtu projektu. Na financovaní sa podieľajú priamo aj projektoví partneri – príjemcovia projektu, pričom každý z nich je povinný prispieť do rozpočtu projektu z vlastných prostriedkov. Grant je príjemcom k dispozícii v podobe viacerých splátok, ktoré sú vyplácané priebežne na základe kontroly predošlého plnenia implementácie projektu. Kontrola môže byť realizovaná aj 5 rokov po projekte, jeden z hlavných aspektov, ktorý sa pri schvaľovaní projektov posudzuje, je trvalá udržateľnosť vykonávaných aktivít. V mnohých prípadoch musí byť preukázaná udržateľnosť nezriedka až 20 rokov.

Ako sa vyberajú projekty, ktoré dostanú podporu z programu LIFE?

Nie každý, kto podá návrh projektu s podporou LIFE programu (viac informácií o podmienkach TU), aj danú podporu získa. Podané projekty predtým, ako sú schválené, či zamietnuté, prechádzajú dôkladnou kontrolou a posudzovaním jednotlivých aspektov projektu (všetkých aktivít v rámci projektu, benefitov pre prírodu/ekosystémy/ekosystémové služby/chránené-ohrozené druhy a pod.). Podporu získajú len projekty, ktoré sú spĺňajú prísne kritériá.

Akej forme kontroly podliehajú LIFE projekty?

Implementácia LIFE projektov je prísne kontrolovaná od samotnej prípravy a začiatku projektu. Projektoví tím, zodpovedný za realizáciu naplánovaných aktivít, pravidelne komunikuje so zástupcami kontrolnej agentúry, podáva štvrťročné správy o pokroku projektu, raz za rok podáva sumárnu správu so všetkými doloženými administratívnymi a finančnými podkladmi. Pre určité typy projektu sa v strede projektu podáva veľká sumarizačná správa, v ktorej sa musí zhrnúť doterajší pokrok vo všetkých oblastiach a aktivitách projektu, ako aj plány a ďalšie kroky na nasledujúce projektové obdobie. Na konci projektu sa taktiež podáva sumárna finálna správa, v ktorej sa sumarizujú všetky zrealizované projektové aktivity. Všetky správy sú posudzované zastupiteľmi programu LIFE/kontrolnej agentúry, ktorí dávajú koordinujúcemu a pridruženým príjemcom (partnerom) projektu pravidelnú spätnú väzbu, aby sa zabezpečila riadna implementácia projektu a plánovaných aktivít.

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube